Wednesday, January 04, 2006
ΟΞΥΣ ΘΩΡΑΚΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ
ΟΞΥΣ ΘΩΡΑΚΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ

Οικονόµου Γρηγόριος, Επιµ Β, Καρδιολόγος, ΓΝΝ Πρέβεζας
Παναγιώτου Ανθή, Ιατρός, ΓΝΝ Πρέβεζας

Η διαλεύκανση της αιτιολογίας του ΘΠ είναι από τα πλέον συνήθη προβλήµατα που
απαντώνται στην καθηµερινή ιατρική πράξη.

Aιτίες θωρακικού πόνου
Α. ΚΑΡ∆ΙΑΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
Β. ΕΞΩΚΑΡ∆ΙΑΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ

Free Image Hosting at <a href=

Τα διαγνωστικά µέσα για την διάγνωση και τη διαφοροδιάγνωση του θωρακικού
πόνου είναι :
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Β. ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Γ.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ


Το ιστορικό αποτελεί το σηµαντικότερο µέσο µε το οποίο ο γιατρός µπορεί να
αντλήσει πληροφορίες σηµαντικές για τη διάγνωση. Με βάση ένα νοερό
ερωτηµατολόγιο, ο ασθενής καλείται να περιγράψει την θέση του άλγους, τις
συνθήκες εµφάνισής του , την ποιότητά του, την συχνότητα εµφάνισής του, την
ακτινοβολία του και τα συνοδά ενοχλήµατα.
Σηµαντικές είναι οι πληροφορίες σχετικά µε την γενική κατάσταση του ασθενούς
(τυχόν άλλες ασθένειες ), όπως και στοιχεία από το οικογενειακό περιβάλλον
(κληρονοµικό ιστορικό).


Η φυσική εξέταση περιλαµβάνει όχι µόνο την εξέταση του καρδιαγγειακού
συστήµατος αλλά και των υπολοίπων συστηµάτων όπως της κοιλιάς , των
πνευµόνων, καθώς και του δέρµατος και του ερειστικού συστήµατος.


Ο εργαστηριακός έλεγχος βασίζεται στις:
1. Βιοχηµικές και αιµατολογικές εξετάσεις (γεν. αίµατος, PT, APTT, K, NA, Urea,
Crea, AST, ALT, LDH, CPK, CPK-MB, CTNI)
2. HKΓ καθώς και ο συσχετισµός του µε παλαιότερο.
3. Η ακτινογραφία θώρακος βάση της οποίας εκτιµάται ο καρδιοθωρακικός δείκτης,
τόξα και πύλες, παρέγχυµα , αγγείωση, πλευροδιαφραγµατικές γωνίες, θωρακικός
κλωβός.
4. Ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις όπως ECHO καρδιάς, CT-MRI θώρακος µπορούν
να χρησιµοποιηθούν σε περίπτωση διαγνωστικού προβλήµατος.


Ως ΣΤΗΘΑΓΧΗ ορίζεται το ενόχληµα στον θώρακα καθώς και στις γειτονικές
περιοχές που σχετίζονται µε την ισχαιµία του µυοκαρδίου. Ο στηθαγχικός πόνος
παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως:
Α. Τρόπος εµφάνισης. Συνήθως εµφανίζεται µε την άσκηση, το κρύο, τη συγκίνηση,
τη λήψη τροφής, τις ώρες της ηµέρας καθώς και µε διάφορες µορφές stress.
Β. Ποιότητα του πόνου. Τις περισσότερες φορές αναφέρεται σαν σφίξιµο ή πνίξιµο.
Άλλες φορές περιγράφεται σαν ένα δυσάρεστο αίσθηµα πιέσεως, συνθλίψεως η΄
στραγγαλισµού, ακόµη και σαν αίσθηµα καύσου.
Περιγραφές του πόνου σαν «τσιµπήµατα», «µαχαιριές» µη σταθερής εντάσεως και
θέσεως (όπως άλγος που µετατοπίζεται ή να µεταβάλλεται µε τις κινήσεις) δεν είναι
ισχαιµικής προέλευσης.
Γ. Θέση. Ο στηθαγχικός πόνος εντοπίζεται οπισθοστερνικά και ακτινοβολεί.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστική κίνηση από τον ασθενή είναι η τοποθέτηση της κλειστής
γροθιάς µπροστά στο στέρνο (σηµείο Levine).
Οι συχνότερες θέσεις ακτινοβολίας είναι ο τράχηλος, η πλάτη, τα άνω άκρα ωλένιος
κατανοµή), το επιγάστριο.
∆. Η διάρκεια του πόνου στη στηθάγχη είναι 5-15 min. ενώ στο οξύ έµφραγµα του
µυοκαρδίου ξεπερνάει τα 20 min. (σταθερός και επίµονος) Καθ. όλη την διάρκεια του
ο πόνος είναι σταθερός ως προς την ένταση του δεν υφίεται µε τις κινήσεις, ενώ
αντίθετα ο ασθενής ανακουφίζεται µε την ανάπαυση και τη λήψη νιτρογλυκερίνης.


Ο εργαστηριακός έλεγχος :
• Το ΗΚΓ παρουσιάζει κατάσπαση του ST σε τουλάχιστον δυο σχετιζόµενες
απαγωγές και συµµετρικά αρνητικά Τ στην περίπτωση της στηθάγχης, non -Q , IM
και ανάσπαση του ST-T στην περίπτωση του οξέος (Q) εµφράγµατος του
µυοκαρδίου, LAH, LBBB, RBBB, A-V block 2ου ή 3ου βαθµού, AF., SVT, VT, VF,
strain LV -RV, ανάσπαση του ST µε το κοίλο προς τα άνω σε πολλές απαγωγές
(οξεία περικαρδίτιδα).
• Ο βιοχηµικός έλεγχος θα πρέπει να εκτιµάται έχοντας υπ. όψιν την ώρα
ενάρξεως του πόνου καθώς και την διάρκειά του.
Οι πιο σηµαντικές αλλαγές εντοπίζονται στην αύξηση των καρδιακών ενζύµων (CPK,
CPK MB, CTNI, SGPT, SGOT, LDH), όπως και στη σταδιακή αύξηση αυτών µέρα
στις επόµενες ώρες.
Εκτός από τα παραπάνω χαρακτηριστικά του πόνου συχνά εµφανίζονται
συµπτώµατα τα οποία είναι γνωστά ως στηθαγχικά ισοδύναµα. Η δύσπνοια, η
εύκολη κόπωση και αδυναµία, η ναυτία, η καταβολή, η ζάλη, η εφίδρωση, καθώς και
η δυσπεψία πολλές φορές συνθέτουν την κλινική εικόνα του ασθενούς.
Το σηµαντικότερο πρόβληµα στο οποίο καλείται να απαντήσει ο γιατρός είναι αυτό
της διαφορικής διάγνωσης. (βλέπε πιν. 1)

.......

Free Image Hosting at <a href=Βιβλιογραφία :
1. Braunwald E. Heart Disease
2. Τούτουζας Π.- Μπουντούλας Χαρ.: Καρδιακές παθήσεις
3. Καρδιολογικά θέµατα (διαλέξεις Ιπποκράτειου Νοσ. 1996-98)
4. Καρδιολογική επιθεώρηση.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήσε

 • εδώ
 • Πηγή: www.prevezahospital.gr

   
  posted by e-physician at 11:37 PM | Permalink |


  0 Comments:


  Τα κείμενα,οι εικόνες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην παρούσα ιστοσελίδα από τους συντάκτες της, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στην ιστοσελίδα χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση.Τα κείμενα δεν έχουν σκοπό να αντικαταστήσουν την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία. Ζητάτε πάντα τις συμβουλές των εξειδικευμένων ιατρών σας ή άλλου εξειδικευμένου προσωπικού για οτιδήποτε αφορά σε οποιαδήποτε πάθηση. Ποτέ μην παραβλέψετε ιατρική συμβουλή ή αναβάλλετε να ρωτήσετε τη γνώμη του ειδικευμένου ιατρού εξαιτίας κάποιου άρθρου που διαβάσατε στη σελίδα μας.

   m onitor MindBlog Network Blogarama - The Blog DirectoryGreekBloggers.comBlogwise - blog directoryListed in LS Blogs Search For Blogs, Submit Blogs, The Ultimate Blog DirectoryKinja, the weblog guide Directory of Health Blogs